Quy chế làm việc của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI
VÀ DU LỊCH TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số   06 /QĐ-TTXT ngày 02/ 01/2024

của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.  Phạm vi, đối tượng điều chỉnh.

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác, trình tự giải quyết công việc, công tác quản lý ban hành văn bản, quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

2. Quy chế này được áp dụng thống nhất đối với các phòng và tất cả viên chức và người lao động thuộc Trung tâm; các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc.

1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (gọi tắt Trung tâm) làm việc theo chế độ thủ trưởng dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động của Trung tâm đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Trung tâm. Viên chức và người lao động thuộc Trung tâm phải xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền.
2. Trong phân công công việc, mỗi việc được giao cho một phòng, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Công việc đã được giao cho phòng nào thì Trưởng phòng đó phải chịu trách nhiệm chính về công việc được phân công.
3. Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc; trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan cấp trên.
4. Bảo đảm phát huy tính sáng tạo, năng lực và sở trường của viên chức, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.
5. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả trong các hoạt động của cơ quan.
Chương II
TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn và phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc Trung tâm.
1.
Trách nhiệm và quyền hạn
a) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và trước pháp luật về công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm, được quy định tại Quyết định số 88/2023/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
b) Phân công công việc cho các Phó Giám đốc; phối hợp với các sở, ngành, địa phương để xử lý các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm hoặc các vấn đề do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
c) Chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; thi đua khen thưởng và kỷ luật nội bộ cơ quan; quản lý các nguồn kinh phí, công tác Tài chính-Kế toán, tài sản cơ quan; phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị.
d) Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc như: Văn bản, Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, tất cả các Quyết định, Công văn quan trọng thuộc thẩm quyền của Trung tâm kể cả các văn bản đã giao cho Phó Giám đốc nhưng xét thấy đây là những vấn đề cấp bách, quan trọng.

2. Phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc Trung tâm

a) Những công việc thuộc thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Những công việc được Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ ngành giao hoặc ủy quyền.

c) Trực tiếp giải quyết một số việc thuộc lĩnh vực Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách trong trường hợp thấy cần thiết, quan trọng, cấp bách, những việc liên quan đến hoạt động của Trung tâm nhưng các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau; ủy quyền một Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc điều hành công việc chung của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng.
3. Những công việc cần thảo luận tập thể Ban lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm) trước khi Giám đốc Trung tâm quyết định:
a) Quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển thuộc ngành, lĩnh vực được giao thực hiện.
b) Chương trình công tác hàng năm và dài hạn của Trung tâm; góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối với các ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.
c) Kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của cấp trên đã ban hành.
d) Các chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm của Trung tâm.
đ) Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của Trung tâm theo quy định:
- Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của đơn vị; nội quy, Quy chế, quy định của  cơ quan;  
- Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đề bạt đối với viên chức; nâng bậc lương trước thời hạn.
e) Dự toán và quyết toán kinh phí hoạt động hàng quý, hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí ngân sách cấp, các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng quý, hàng năm của cơ quan.
f) Các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết năm, báo cáo 6 tháng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác; kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo và tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các phòng thuộc Trung tâm.
g) Những vấn đề khác mà Giám đốc Trung tâm thấy cần thiết phải đưa ra thảo luận.
Trong trường hợp không có điều kiện tổ chức thảo luận tập thể, theo chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm, các phòng chuyên môn chủ trì đề án phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp lấy ý kiến các Phó Giám đốc, trình Giám đốc quyết định. Sau khi các Phó Giám đốc đã có ý kiến, Giám đốc là người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Giám đốc.
1. Trách nhiệm: các Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực và được sử dụng quyền hạn của Giám đốc, nhân danh Giám đốc khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những quyết định của mình.
Khi Giám đốc điều chỉnh sự phân công giữa các Phó Giám đốc thì các Phó Giám đốc phải bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhau và báo cáo Giám đốc Trung tâm.
2. Phạm vi giải quyết công việc của Phó Giám đốc:
a) Chỉ đạo các phòng chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách;
b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của Giám đốc trong phạm vi được phân công, phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung;
c) Chủ động giải quyết công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Giám đốc khác thì trực tiếp phối hợp với Phó Giám đốc đó để giải quyết. Trường hợp cần có ý kiến của Giám đốc hoặc giữa các Phó Giám đốc còn có các ý kiến khác nhau, phải báo cáo Giám đốc quyết định;
d) Đối với những vấn đề thuộc về chủ trương hoặc có tính nguyên tắc mà chưa có văn bản quy định hoặc những vấn đề nhạy cảm dễ gây tác động đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, lĩnh vực hoạt động của Trung tâm hoặc của liên ngành và những vấn đề quan trọng khác thì Phó Giám đốc phải xin ý kiến của Giám đốc trước khi quyết định.
đ) Được Giám đốc ủy quyền thay mặt Giám đốc, chỉ đạo giải quyết các công việc chung của cơ quan và ký văn bản trên lĩnh vực công tác được phân công và ký thay những lĩnh vực Giám đốc ủy quyền khi đi công tác vắng.
Điều 5. Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền khi vắng mặt tại cơ quan. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo phạm vi được phân công, còn có quyền hạn và nghĩa vụ sau:
1. Được Giám đốc ủy quyền thay mặt Giám đốc chỉ đạo giải quyết các công việc của Trung tâm và ký thay Giám đốc theo những nội dung được ủy quyền.
2. Được quyền chủ trì phối hợp với các Phó Giám đốc khác; giải quyết một số công việc cấp bách của Phó Giám đốc khác khi Phó Giám đốc đó vắng mặt và trao đổi lại kết quả với Phó Giám đốc đó khi về cơ quan.
Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng và tương đương.
1. Chủ động tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách và trước pháp luật về kết quả thực hiện công việc được giao; thực hiện đầy đủ chế độ hội họp, thông tin, báo cáo theo quy định của Trung tâm.
2. Những việc phát sinh vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách cho ý kiến chỉ đạo để giải quyết.
3. Chủ động phối hợp với Trưởng các phòng khác thuộc Trung tâm để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ chung của Trung tâm.
4. Đề xuất lãnh đạo Trung tâm phân công công tác cho Phó Trưởng phòng và viên chức thuộc phòng quản lý.
5. Chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở viên chức thuộc phòng chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc của Trung tâm và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 
6. Trưởng phòng khi vắng mặt khỏi cơ quan phải ủy quyền cho Phó Trưởng phòng quản lý điều hành. Người được ủy quyền chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Trung tâm và trước pháp luật về mọi hoạt động của phòng trong thời gian được ủy quyền và phải báo cáo kết quả công tác khi lãnh đạo phòng có mặt tại cơ quan;  
7. Riêng Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp ngoài những nhiệm vụ nêu tại Điều này còn phải thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc giao; được Giám đốc ủy quyền (phải có văn bản ủy quyền) ký thừa lệnh một số văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước Giám đốc về nội dung được ủy quyền như: thông báo, giấy mời họp, giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy nghỉ phép, sao lục văn bản, ...
Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Trưởng phòng và tương đương.
1. Chủ động tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Trung tâm và trước pháp luật về kết quả thực hiện công việc được giao.
2. Những việc phát sinh vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Trưởng phòng, Phó Giám đốc phụ trách hoặc Giám đốc cho ý kiến chỉ đạo để giải quyết.
3. Chủ động phối hợp với Trưởng các phòng khác thuộc Trung tâm để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ chung của Trung tâm.
Điều 8. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của viên chức:
1. Chủ động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công theo dõi, chịu trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo phòng, trước lãnh đạo Trung tâm và trước pháp luật về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả của từng công việc được giao; về hình thức, thể thức, trình tự và thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được phân công theo dõi.
2. Phối hợp với viên chức các phòng khác trong cơ quan khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến nhiều phòng.
3. Lập và thực hiện kế hoạch công tác chuyên môn trong tuần, tháng, quý, năm, ghi chép kết quả công tác đầy đủ trong sổ tay công vụ và tìm biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng công tác để thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả. Thứ Sáu hằng tuần phải báo cáo kết quả công việc trong tuần và kế hoạch tuần đến cho Trưởng phòng.
4. Thường xuyên cập nhật các thông tin trong phạm vi mình đảm nhận vào hệ thống mạng nội bộ bảo đảm được cung cấp kịp thời chính xác.
5. Không được nhận hồ sơ và giải quyết công việc của tổ chức hoặc cá nhân tại nhà riêng; mọi hồ sơ đều phải qua Văn thư cơ quan vào sổ theo dõi quy định. Nghiêm cấm viên chức không được nhận, sao chép, truy cập, phát tán tài liệu xấu và phản động.
6. Viên chức nghỉ việc riêng một ngày phải xin phép lãnh đạo phòng; nghỉ từ ngày thứ hai trở lên phải làm đơn xin phép và được sự đồng ý Giám đốc mới được nghỉ.
a) Hằng năm, viên chức có tiêu chuẩn nghỉ phép; để đảm bảo quyền lợi viên chức và hoạt động bình thường của cơ quan yêu cầu viên chức đăng ký nghỉ, thời gian chậm nhất là cuối quý I hằng năm để lãnh đạo phòng sắp xếp trình Giám đốc giải quyết nhu cầu được kịp thời và đúng chế độ Nhà nước quy định. Vì lý do công tác cơ quan không giải quyết được cho các đồng chí nghỉ theo đăng ký thì cơ quan chịu trách nhiệm thanh toán tiền lương hưởng theo chế độ cho những ngày phép theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.
b) Viên chức làm việc ngoài giờ phải được lãnh đạo phòng có đề xuất cụ thể và được Giám đốc phê duyệt đồng ý mới thực hiện; khi tiến hành làm việc ngoài giờ, lãnh đạo phòng thông báo cho phòng Hành chính – Tổng hợp biết quản lý và thanh toán chế độ đúng quy định. Viên chức được phân công trực cơ quan vào các ngày nghỉ lễ, Tết hoặc trực phòng chống lụt bão,... phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc, giao - nhận ca trực phải ký tên đầy đủ. Thời gian tham gia trực ở cơ quan được chấm công và thanh toán theo chế độ làm việc ngoài giờ.
7. Trong giờ làm việc viên chức trong cơ quan phải thực hiện đúng Quy chế và nội quy cơ quan; ngoài giờ làm việc viên chức phải chấp hành pháp luật và có trách nhiệm bảo vệ uy tín, danh dự của cá nhân, cơ quan và những quy định nơi cư trú; tạo mối quan hệ giải quyết công việc nội bộ phải trên tinh thần hợp tác, hướng dẫn, đoàn kết, giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau.
8. Tất cả viên chức Trung tâm phải tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Điều 9. Quan hệ công tác giữa Trung tâm với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh.
1. Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch đến các đối tượng thụ hưởng.
2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án tại địa phương; tham gia đầy đủ các hoạt động chung và tham dự các cuộc họp do Trung tâm thông báo mời họp theo đúng thành phần quy định.

Điều 10. Quan hệ giữa lãnh đạo Trung tâm với lãnh đạo phòng thuộc Trung tâm.
1. Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực, định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất họp với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, để trực tiếp nghe báo cáo tình hình, chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của phòng.
2. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách về kết quả thực hiện công tác và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết khi thực hiện các quy định tại Điều 6 của Quy chế này và những vấn đề về cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Trung tâm.
Điều 11. Quan hệ giữa các Trưởng phòng thuộc Trung tâm.
1. Trưởng phòng khi được giao chủ trì giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng khác phải trao đổi ý kiến với Trưởng phòng đó. Trưởng phòng được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời theo đúng yêu cầu của Trưởng phòng chủ trì.
2. Theo phân công của Giám đốc, các Trưởng phòng có trách nhiệm phối hợp thực hiện các đề án, chương trình của Trung tâm. Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều đơn vị mà vượt quá thẩm quyền giải quyết hoặc không đủ điều kiện thực hiện thì Trưởng phòng chủ trì báo cáo, đề xuất lãnh đạo Trung tâm xem xét, quyết định.
Điều 12. Các quan hệ công tác khác.
1. Quan hệ làm việc giữa Giám đốc với Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, các văn bản pháp luật và các quy định hiện hành có liên quan.
Giám đốc Trung tâm quan hệ chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp, rà soát việc thực hiện chương trình công tác, bảo đảm hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ công việc được giao theo sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Giám đốc Trung tâm thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm, tăng cường củng cố mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chuyên môn ở địa phương nhằm đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ chung.
2. Quan hệ giữa lãnh đạo Trung tâm với cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan.
- Quan hệ giữa lãnh đạo Trung tâm với cấp ủy cơ quan thực hiện theo quy định của Đảng và các quy định về việc phối hợp công tác do Trung tâm tổ chức xây dựng.
- Quan hệ giữa Giám đốc Trung tâm với BCH Công đoàn được thực hiện theo Quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH Công đoàn cơ sở với Giám đốc Trung tâm;
- Quan hệ giữa Giám đốc Trung tâm với BCH Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện theo Quy chế phối hợp giữa BCH Chi đoàn với Giám đốc Trung tâm.
- Biện pháp để thực hiện tốt các mối quan hệ phối hợp:
+ Ba tháng một lần Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền làm việc với các tổ chức đoàn thể để thông báo những chủ trương công tác của Trung tâm, biện pháp giải quyết những kiến nghị của đoàn viên, hội viên và lắng nghe ý kiến đóng góp của các tổ chức, đoàn thể về hoạt động của Trung tâm.
+ Người đứng đầu các tổ chức đoàn thể cơ quan Trung tâm được mời tham dự các cuộc họp, hội nghị do lãnh đạo Trung tâm chủ trì có nội dung liên quan đến hoạt động, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên tổ chức đó.
+ Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức trên hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm được giao; tham khảo ý kiến của các tổ chức trước khi quyết định các vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên.
+ Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với các tổ chức đoàn thể chăm lo và tạo điều kiện làm việc, học tập và nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức trong đơn vị; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, xây dựng văn hoá công sở và kỷ luật, kỷ cương hành chính.
+ Các tổ chức chính trị xã hội, viên chức là đoàn viên, hội viên các đoàn thể ngoài việc tuân thủ các quy định theo điều lệ của tổ chức đoàn thể và phải gương mẫu hoàn thành tốt công việc được giao theo đúng quy định của pháp luật về viên chức.
Chương III
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP CỦA TRUNG TÂM
Điều 13. Các loại chương trình công tác.
1. Chương trình công tác năm:
a) Yêu cầu:
- Những đề án, công việc trọng tâm đăng ký trong chương trình công tác năm của Trung tâm phải thể hiện kết hợp giữa các nhiệm vụ nêu trong các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên với sự chủ động đề xuất của các phòng. Mỗi đề án, công việc trọng tâm cần xác định rõ nội dung chính; phòng chủ trì, phòng phối hợp, người phụ trách, cấp trình và thời hạn trình từng cấp.
- Các phòng phải chịu trách nhiệm về tiến độ chuẩn bị và nội dung thực hiện công việc mà mình kiến nghị đưa vào chương trình công tác của Trung tâm;
b) Phân công thực hiện:
- Phòng Hành chính – Tổng hợp chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm xây dựng chương trình công tác năm của đơn vị.
- Chậm nhất vào ngày 10 tháng 11 năm trước, các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm gửi phòng Hành chính – Tổng hợp danh mục công việc cần trình các cấp trong năm sau. Phòng Hành chính – Tổng hợp có trách nhiệm tổng hợp trình lãnh đạo Trung tâm ký gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký những công việc của Trung tâm đưa vào chương trình công tác trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.
- Chậm nhất 5 (năm) ngày làm việc sau khi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi chương trình công tác năm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì Phòng Hành chính – Tổng hợp phải cụ thể hoá và bổ sung chương trình công tác năm của Trung tâm gửi các phòng chuyên môn có liên quan để thực hiện; đồng thời gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ theo dõi.
2. Chương trình công tác quý:
a) Yêu cầu: những công việc ghi trong chương trình công tác quý của Trung tâm phải xác định rõ nội dung chính, phòng chủ trì, phòng phối hợp, người phụ trách, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc quyết định và thời hạn trình;
b) Phân công thực hiện:
- Chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối quý, các phòng chuyên môn phải gửi dự kiến chương trình công tác quý sau cho phòng Hành chính – Tổng hợp.
- Chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối quý, phòng Hành chính – Tổng hợp tổng hợp chương trình công tác quý sau của Trung tâm, trình Giám đốc xem xét, quyết định. Những vấn đề trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nếu có sự thay đổi về thời gian, phòng Hành chính – Tổng hợp phải có văn bản trình lãnh đạo Trung tâm ký đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho điều chỉnh. Chỉ sau khi được chấp nhận, các phòng chuyên môn mới được thực hiện theo tiến độ mới.
3. Chương trình công tác tháng:
a) Hằng tháng, các phòng chuyên môn căn cứ chương trình công tác quý để xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác tháng. Nếu tiến độ thực hiện chương trình công tác tháng bị chậm phải báo cáo phòng Hành chính – Tổng hợp trước ngày 20 hàng tháng;
b) Chậm nhất là ngày 25 hàng tháng, phòng Hành chính – Tổng hợp tổng hợp chương trình công tác tháng sau của Trung tâm trình Giám đốc xem xét, quyết định và thông báo cho các phòng chuyên môn.
4. Chương trình công tác tuần của Giám đốc, các Phó Giám đốc:
a) Căn cứ chương trình công tác tháng và sự chỉ đạo của Giám đốc, phòng Hành chính – Tổng hợp phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan xây dựng chương trình công tác tuần của lãnh đạo Trung tâm vào chiều thứ Sáu hàng tuần trên thống TD.
b) Khi có sự thay đổi chương trình công tác của lãnh đạo Trung tâm thì phòng Hành chính – Tổng hợp có trách nhiệm kịp thời cập nhật thông tin trên mạng máy tính của Trung tâm và thông báo cho các đối tượng liên quan biết.
5. Chương trình công tác tuần của các Phòng chuyên môn thuộc Trung tâm:
a) Căn cứ chương trình công tác tháng của phòng và nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách, các phòng chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuần của phòng và tổ chức thực hiện. Chương trình này phải xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc và thời gian hoàn thành của từng viên chức trong phòng;
b) Lãnh đạo phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện để phòng mình hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác. Trường hợp do những khó khăn chủ quan, khách quan không hoàn thành được công việc theo tiến độ, kế hoạch đã định, phải kịp thời báo cáo Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực và thông báo cho phòng Hành chính – Tổng hợp biết để điều chỉnh chương trình chung và tìm giải pháp khắc phục.
Điều 14. Báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác.
1. Hằng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm: lãnh đạo các phòng chuyên môn rà soát, thống kê đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của phòng gửi phòng Hành chính – Tổng hợp để tổng hợp, báo cáo Giám đốc về kết quả xử lý các công việc được giao, những công việc còn tồn đọng, hướng xử lý tiếp theo, kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác thời gian tới. Thời gian báo cáo kết quả công tác gắn liền đồng thời cùng lúc với báo cáo các chương trình công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm.
2. Chế độ báo cáo:
- Chế độ báo cáo trong nội bộ cơ quan, các phòng gửi đến Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, theo thời gian cụ thể sau:   
+ Báo cáo tháng: trước ngày 18 của tháng.
+ Báo cáo quý: trước ngày 10 tháng cuối quý.
+ Báo cáo 6 tháng: trước ngày 10 tháng 6.
+ Báo cáo 9 tháng: trước ngày 10 tháng 9.
+ Báo cáo năm: trước ngày 10 tháng 11;
- Báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề cho Bộ ngành cấp trên, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị liên quan, Tùy nội dung yêu cầu Giám đốc Trung tâm chỉ đạo phòng tham mưu thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm nội dung và thời gian theo quy định.    
Điều 15. Các loại hội nghị và cuộc họp.
Căn cứ yêu cầu công việc và phạm vi lĩnh vực công tác, Trung tâm tổ chức các hội nghị và cuộc họp trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, đúng theo quy định của Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
1. Các hội nghị gồm: Hội nghị sơ kết tổng kết toàn đơn vị, hội nghị chuyên đề (triển khai, sơ kết, tổng kết một hoặc một số chuyên đề), hội nghị tập huấn công tác chuyên môn, Hội nghị viên chức và người lao động cuối năm.
2. Các cuộc họp, gồm:
a) Họp giao ban tuần:  
- Thời gian: Đầu tuần hoặc cuối tuần
- Thành phần: Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm.
- Nội dung: Lãnh đạo các phòng và các Phó Giám đốc báo cáo kết quả công việc đã thực hiện và kế hoạch tuần tiếp theo. Có thể họp đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp thực hiện ghi biên bản và thông báo kết quả cuộc họp. 
b) Họp giao ban tháng:
- Thời gian: mỗi tháng họp 1 lần vào ngày đầu hoặc cuối tháng hoặc họp đột xuất khi Giám đốc thấy cần thiết.
- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc và các Trưởng, Phó phòng của Trung tâm.
- Nội dung: các Trưởng, Phó phòng, các Phó Giám đốc báo cáo kết quả công việc đã làm, công việc còn tồn đọng chưa giải quyết, đề xuất hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc và kế hoạch thực hiện các công việc trong thời gian tới. Thảo luận các vấn đề quan trọng của Trung tâm khi Giám đốc thấy cần thiết phải tham khảo ý kiến tập thể.
Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, nội dung và ghi biên bản.
c) Họp phòng.
- Thời gian: mỗi tháng họp 1 lần trước hoặc sau cuộc họp giao ban tháng của Trung tâm hoặc họp đột xuất khi Trưởng phòng hoặc lãnh đạo Trung tâm thấy cần thiết. Lãnh đạo phòng phải có trách nhiệm mời Phó Giám đốc phụ trách cùng dự họp.
- Nội dung: các viên chức báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kế hoạch công tác thời gian tới; Trưởng phòng đánh giá, nhận xét mức độ hoàn thành công việc của từng viên chức, đồng thời triển khai kế hoạch công tác của phòng.
Tất cả các cuộc họp đều phải ghi biên bản đầy đủ.
d) Họp liên tịch (cơ quan và Công đoàn).
- Thời gian: họp 1 lần vào các ngày cuối tháng của tháng cuối quý, tất cả viên chức trong cơ quan phải tham dự.
- Nội dung: đánh giá kết quả công tác đã thực hiện quý trước; triển khai kế hoạch công tác và các biện pháp thực hiện trong quý, công khai tài chính, thông tin về văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước nhất là các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, các hoạt động công tác của Công đoàn.
Điều 16. Tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật”
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 02/07/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sáng thứ Hai tuần đầu tiên trong tháng (nếu trùng ngày Lễ, Tết thì sẽ tổ chức ngày sau đó) tất cả viên chức, người lao động trong cơ quan dự Lễ chào cờ tại trụ sở Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, sau đó tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”.
Chương IV
ĐI CÔNG TÁC, TIẾP KHÁCH
Điều 20. Đi công tác
1. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đi công tác
a) Phòng chuyên môn, nghiệp vụ có nội dung liên quan trực tiếp đến chuyến công tác phải chủ động chuẩn bị nội dung, các tài liệu liên quan đến chuyến công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc;
b) Giám đốc hoặc Phó Giám đốc làm việc với các đơn vị liên quan, Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo đến các phòng chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan và thông báo trước ít nhất 01 (một) ngày cho đơn vị đó biết làm việc.
 2. Lãnh đạo các phòng chuyên môn cần bố trí, sắp xếp kế hoạch đi công tác một cách hợp lý theo nguyên tắc không được ảnh hưởng hoặc làm chậm trễ nhiệm vụ của phòng mình.   
 a) Trưởng phòng và tương đương đi công tác từ một ngày trở lên phải được sự đồng ý của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách; đồng thời phải ủy quyền cho người có trách nhiệm thay mặt giải quyết công việc hoặc tham gia các cuộc họp do Giám đốc tổ chức (viên chức được ủy quyền phải có trách nhiệm báo cáo đầy đủ công việc với Trưởng phòng khi giải quyết công việc).
b) Phó Trưởng phòng và tương đương đi công tác phải báo cáo Trưởng phòng để sắp xếp công việc và báo cáo lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo (sau chuyến đi công tác phải có trách nhiệm báo cáo với Trưởng phòng, lãnh đạo Trung tâm để biết). Việc đi công tác phải đúng với yêu cầu và triệt để tiết kiệm, việc thanh toán công tác phí phải đúng chế độ Nhà nước quy định hiện hành.
 3. Viên chức đi công tác hoặc tham gia Đoàn công tác phải do Trưởng phòng phân công và được sự đồng ý của lãnh đạo Trung tâm; đồng thời có trách nhiệm bàn giao công việc đang giải quyết cũng như sau chuyến công tác phải báo cáo đầy đủ với Trưởng phòng.
Tham gia công tác đoàn thể trong giờ hành chính phải báo cáo trước ít nhất 01 (một) ngày, được sự đồng ý của lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm.
 4. Viên chức được cử đi học tại chức, đi tập huấn, bồi dưỡng phải có trách nhiệm báo cáo thời gian đi học với lãnh đạo phòng trước 05 (năm) ngày và bàn giao công việc đang giải quyết cho Trưởng phòng; đồng thời sau đợt học có trách nhiệm nhận việc để giải quyết.
Điều 21. Đi tiếp khách.
1. Khách đến làm việc với các phòng trong cơ quan phải đăng ký qua phòng Hành chính – Tổng hợp để được chỉ dẫn. Khách có nhu cầu làm việc với lãnh đạo Trung tâm phải đăng ký với phòng Hành chính – Tổng hợp về nội dung và thời gian để phòng Hành chính – Tổng hợp báo cáo lãnh đạo Trung tâm.
2. Các cuộc tiếp và làm việc chính thức theo chương trình của lãnh đạo Trung tâm:
a) Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp có trách nhiệm bố trí chương trình để lãnh đạo tiếp khách là Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo sở, cơ quan ngang sở, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các chức danh tương đương, các đoàn đại biểu và khách mời theo chương trình của lãnh đạo Trung tâm;
b) Khi có kế hoạch làm việc với khách, phòng Hành chính – Tổng hợp thống nhất với đối tác về nội dung chương trình làm việc để báo cáo lãnh đạo Trung tâm. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo các phòng được phân công chuẩn bị; mời các đơn vị liên quan tham dự.
3. Lãnh đạo các phòng chịu trách nhiệm tổ chức tiếp và làm việc với các đơn vị ngang cấp về các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm. Trong quá trình giải quyết công việc, nếu nội dung có liên quan đến phòng khác thì có thể mời hoặc trực tiếp tham khảo ý kiến phòng có liên quan; những nội dung vượt quá thẩm quyền giải quyết của phòng, lãnh đạo phòng phải trực tiếp báo cáo và xin ý kiến Giám đốc Trung tâm.
 Chương VI
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CƠ QUAN
Điều 22. Quản lý kinh phí, tài chính.
1. Giám đốc là chủ tài khoản cơ quan, quyết định toàn bộ việc sử dụng kinh phí, chế độ tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước; có thể phân công cho 1 Phó Giám đốc phụ trách.
2. Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp và kế toán chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác lập kế hoạch tài chính tháng, quý, năm của Trung tâm và kiểm tra, kiểm soát, xác nhận thanh toán các khoản chi phí hành chính, hội, họp, mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị, vật rẻ tiền, mau hỏng,... bảo đảm việc sử dụng kinh phí đúng theo chế độ tài chính hiện hành và Quy chế chi tiêu nội bộ.
3. Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp và kế toán chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến các chế độ, chính sách về tài chính và thực hiện chế độ công khai tài chính quý, 6 tháng, một năm bằng hình thức thông báo trên bảng và trong các cuộc họp cơ quan định kỳ hàng quý.
Điều 23. Quản lý tài sản
1. Tài sản trong cơ quan bao gồm tất cả các loại tại sản cố định, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, cây kiểng, ... được mua sắm nhằm mục đích phục vụ cho toàn bộ hoạt động của cơ quan.
Viên chức có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản, sử dụng tốt tài sản cơ quan. Nếu cá nhân thiếu ý thức bảo quản tài sản công, gây hư hỏng, mất mát phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định hiện hành.
2. Giám đốc quyết định mua sắm, sửa chữa, giao quyền sử dụng, bảo quản các loại tài sản trong cơ quan. Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp chịu trách nhiệm giúp lãnh đạo Trung tâm tổ chức quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản trong cơ quan tiết kiệm nhất.
3. Tất cả viên chức khi sử dụng máy vi tính đều thực hiện theo Quy chế quản trị mạng. Khi có sự cố, không được tự ý sửa chữa mà phải báo ngay cho viên chức quản trị mạng biết để xử lý.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 24. Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng. Kết quả thực hiện Quy chế này là một trong các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của viên chức trong đơn vị.
Điều 25. Tất cả viên chức của cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Quy chế này được sửa đổi bổ sung thông qua Hội nghị viên chức và người lao động hàng năm./.
                                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

Đã ký


 Trương Văn Tiến
 
 
                     

Tác giả: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Nguồn tin: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

  • San thuong mai dt
  • danh muc dau tu
  • Q&A
  • pci ddci conver
  • ho tro dau tu
  • 9822021892393
  • dao mat rong
  • ipa 11